DG20.IRبهترینها؛برق،مکانیک،ساختمان،تکنولوژی،مدیریت،زبان

مدیریت زمان

مدیریت زمان

-فهرستی از مهمترین کارهای خود تهیه کنید

- سررسیدی زیبا انتخاب‌کنیدتا ازنوشتن درآن احساس لذت کنید.

- هر روز کاری را با کارهای مهم شروع کنید.

- همیشه ازخودبپرسیم هم اکنون بهترین کاربرد وقت من چیست؟

- هر ورق کاغذ را فقط یک بار از زیر دستتان بگذرانید.

- کارهای قابل واگذاری را مشخص وبه دیگران تفویض کنید.

- کاری که قرار گذاشته‌اید هم اکنون شروع کنید.

- کارهای زیاد را همزمان با هم شروع نکنید.

- یک روز را سیصد و شصت و پنج بار تکرار نکنید.

- برای ارزیابی کارآیی خود فهرست زمانبندی شده رامرورکنید.

- هرروزفرصتی رادرآرامش، برای فکرکردن اختصاص دهید.

نمونه سؤالات برقکار ساختمان درجه دو به همراه پاسخ

نمونه سؤالات برقکار ساختمان درجه دو به همراه پاسخ