سیاست حریم خصوصی

تمامی اطلاعات ثبت شده ی کاربران سایت DG20 شامل قوانین حفظ حریم خصوصی می شوند. این اطلاعات برای هیچ مرجع و منبع و سایت دیگری قابل دسترسی نیست و کاملا حفاظت شده می باشد. تنها در صورت وجود حکم قضایی و قانونی برحسب وظیفه در اختیار مسئولین ذی ربط قرار خواهد گرفت.

در روند خرید از سایت فاکتور رسمی صادر خواهد شد.